Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, i qualsevol altre material, són propietat de Club Nàutic L’Escala o d’algun organisme vinculat a l’entitat, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Club.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no el comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats fonamentalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • El Club Nàutic L’Escala no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.
  • El Club Nàutic L’Escala no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
  • El Club Nàutic L’Escala es reserva el Dret a modificar els continguts del web en qualsevol moment, sense que hi hagi cap tipus d’obligació de notificació prèvia.
  • El Club Nàutic L’Escala acompleix amb totes les obligacions recollides al art 9 i demés text de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament.

Identificació fiscal

  • Denominació: CLUB NÀUTIC L’ESCALA
  • Domicili: Port La Clota s/n – 17130 L’Escala (Girona) NIF: G17033499
  • Email: club@nauticescala.com
Patrocinadors oficials
Cercar
Segueix-nos